MGBdMqV8LGF6NqN4LGJ4NqR6MCMkyCYhADAsx6J=
MASIGNCLEANSIMPLE103

Pengertian Akhlak Tasawuf Secara Garis Besar

Pengertian Akhlak Tasawuf Secara Garis Besar-Salam pejuang spd, kali ini saya akan membahas menegani pengertian akhlak taswuf. akhlak taswauf merupakan materi di jenjang pendidikan pada perguruan tingi. dulu bagi kamu yang menemouh pendidikan pada jenjang MTS ataupun MA,Mk pasti pernah mepelajari tentang akidah ahlak bukan? nah akhlak tasawuf ini tidaklah jauh jauh dari seputar akhlak.
Pengertian Akhlak Tasawuf Secara Garis Besar


Pengertian Akhlak Tasawuf

akhlak tasuwuf bisa di bilang sebagai salah satu intelektual muslim yang pertama kali datang hingga saat ini masi di rasakan secara historis yang bertujuan untuk mengawaal kehidupan manusia agr selamat di dunia maupun di akhirat. da di bawah ini akan saya jelaskan pegertian akhlak taswuf sebisa saya dengan merujuk dari berbagai sumber yangdi kumpulkan menjadi satu.

Pengertian Akhlak Tasawuf Secara Garis Besar

a.Pengertian Akhlak

Kata Akhlak sendiri beraal dari bahasa arab yakitu khuluq yang bermakna jamak akhlaq. sedangkan menurut bahasa akhlak adalah tabiat, perangkai dan agama.

Kenapa dinamakan Khuluq? karena etika meupakan bagian Khalaq (karakter) yang ada pada dirinya.

Dengan demikian Arti khuluq sebenarnya adalah etika yang di pilih dan di lakukan oleh seseorang.

DI dalam kaus besar bahasa  indonesia (KBBI) kata akhlak sendiri diartikan sebagai watak, budi pekerti dan tabiat.

Berkaitan nya dengan pengertian Khuluq yang memiliki arti agama. sehingga seorang tokoh yang bernama Al-Fairuzzabadi mengatakan "ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Agama diletakkan di atas landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan".

Secara sederhana ahklaq dapat di artikan menjadi 3 macam yaitu:
  1. Suatau kumpulan kaidah sebagai pedoman untuk menempuh jalan yang baik.
  2. sebaagai jalan yang tepat untuk menuju akhlaq yang baik.
  3. sudut pandang akal mengenai kebaikan dan keburukan.
b.Pengertian tasawuf

secara lughowi pengertian tasawuf di bagi menjadi 3 macam yaitu.

1. tasawuf berasal dari kata suffah yang berarti sekelompok orang yang hidup di jaman rasulullah SAW yang mereka tinggal di serambi - serambi masjid dengan tujuan untuk mengabdikan hidupnya di jalan agama islam yaitu kepada allah SWT/

2.tasawuf berasal dari kata shafa yang memiliki arti bersih atau suci yang di maksud bersih atau suci disini adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan allah SWT.

3.tasawuf berasal dari kata shaf yang memiliki artis sebagai orang yang ketika shalat selalu berada di saf atu barisan paling depan.

4. istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari bani Shufah.

5. tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan.

6. tasawuf berasal dari kata shuf yang berarti bulu domba atau wol.

7. tasawuf berasal dari kata shaufanah yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak yang tumbuh di padang pasir di tanah arab.

Sedangkan secara istilah definisi tasawuf  ialah  suatu ilmu yang mengajarkan sebuah kebaikan kepada manusia agar mampu untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah.

Jadi dapat di simpulkan pengertian tasawuf adalah sesuatu yang bertujuan untuk membersihkan diri dari segala sesuatu yang buruk guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW.

Tujuan Akhalak Tasawuf

Sebenarnya, tujuan akhlak adalah agar setiap bertingkh laku, budi pekertia dan juga bebaur dengan masyarakat mampu sejalan dengan ajran islam.

jadi dapat di simpulkan tujuan secara umu dari akhalak tasawuf adalah membentuk sebuah kepribadian seorang muslim agar memiliki akhlak mulia yang baik baik harfiah maupun batiniah.
Share This Article :
Candra fitriyanto

Pemuda dari desa yang ingin menjadi pebisnis, yang saat ini masi bekuliah di IAIN Metro Lampung Tandris Matematika (alamat: Mujirahayu kecamatan; seputih agung Kab: lam-teng)

5606159572399492275